Spraak en taal kind

Sommige kinderen van 2 jaar spreken vrijwel niet, sommige kinderen van 3 spreken niet in zinnetjes en sommige kinderen van 4 spreken niet verstaanbaar. Kinderen die moeite hebben met praten, laten vaker erg druk gedrag zien. Andere kinderen worden juist heel stil. Er kan sprake zijn van een spraak-taalprobleem of een TOS (taalontwikkelingsstoornis). Als ouder maakt u zich dan terecht zorgen. Het is belangrijk om snel actie te ondernemen, want zo kunnen we mogelijke achterstanden in de ontwikkeling van uw kind voorkomen.

Taal Kind

Zit uw kind op de basisschool en heeft het moeite met taal, lezen en spellen? Of heeft uw kind moeite om alles goed te verstaan en te onthouden? Zit uw kind op de middelbare school en heeft het moeite met de vreemde talen, spelling of het lezen van lange teksten?

Deze problemen kunnen voortkomen uit een taalprobleem of een TOS. Maak een afspraak als u zich zorgen maakt.

Onderzoek

We onderzoeken de taalontwikkeling van uw kind vanuit verschillende invalshoeken.

Onderdelen van het eerste onderzoek zijn:

  • onderzoek naar spraak en taal: verstaanbaarheid, begrijpen van taal, zinsbouw, woordenschat
  • spelobservatie bij jonge kinderen
  • screening van het gehoor
  • gesprek over uw hulpvraag, de ontwikkeling van uw kind en welke problemen u of andere betrokkenen ervaren

Dit onderzoek duurt ongeveer 2 uur.

Aan het einde van het onderzoek bespreken we de resultaten van alle onderdelen. Samen met u bekijken we of alle vragen beantwoord zijn. Het kan zijn dat aanvullend onderzoek nodig is:

  • onderzoek naar intelligentie met bijkomende verkenning van moeilijkheden op het gebied van aandacht, concentratie, geheugen en gedrag.
  • onderzoek naar de schriftelijke taalvaardigheid: lezen en spelling
  • onderzoek naar automatisering en fonologische vaardigheden
  • onderzoek naar spraakverstaan

Op basis van alle onderzoeksgegevens, de gegevens van de behandelaren van uw kind en de gegevens van de peuteropvang of school geven we u en uw kind advies. Samen bespreken we wat uw kind nodig heeft.

Voor het onderzoek van het spraak- en taalfunctioneren heeft Adelante een overzicht met taaltestkwalificaties (TTQ) samengesteld. Hierin staat beschreven welke tests welke aspecten onderzoeken en wat de kwaliteiten zijn op de verschillende leeftijden. Dit overzicht wordt regelmatig geactualiseerd.

Problemen met gehoor, spraak-taal, lezen en spellen staan meestal niet op zichzelf. Ook op andere gebieden van de ontwikkeling kunnen problemen spelen.

Een heel team dat gespecialiseerd is in deze problemen, is bij het onderzoek betrokken: o.a. een logopedist, een gedragswetenschapper, een GZ-psycholoog en een audioloog.

Bij schoolgaande kinderen met problemen op gebied van taal, lezen en spellen wordt ook vaker gevraagd of er sprake kan zijn van dyslexie. Onze dyslexiespecialist doet dan verder onderzoek.

Voor het plannen van het onderzoek heeft u een verwijzing van de jeugdarts, huisarts of medisch specialist (o.a. KNO-arts, kinderarts) nodig. 

Neem met één van hen contact op en leg de situatie uit. Als u vertelt dat u dit onderzoek wilt laten doen, dan stuurt de arts de verwijzing rechtstreeks naar Adelante. Ook kan de behandelend logopedist, in overleg met u, de arts vragen te verwijzen. 

Zodra we de verwijzing binnen hebben, wordt uw kind op de wachtlijst geplaatst. Voor wachttijden kijkt u hier.

Al onderzoeken gehad?

Zijn er al onderzoeken geweest bij een andere instelling, neem dan een kopie mee van de resultaten naar onze afspraak.

U kunt bij ons ook een second opinion aanvragen als er al uitgebreid onderzoek gedaan is bij een andere instelling.

Het is goed om uw kind te vertellen wat jullie gaan doen. Vertel bijvoorbeeld dat het met iemand spelletjes gaat doen. En dat u met iemand gaat praten en dat uw kind ondertussen mag spelen.

Natuurlijk mag u bij het onderzoek zijn.

En bent u bang dat uw kind niet zal meewerken? Geen zorgen. Wij zien elke dag jonge kinderen, die niet altijd meewerken. Dat weten we en daar houden we rekening mee.

Advies en behandeling

Op basis van alle onderzoeken brengen wij advies uit. U beslist zelf of u het advies opvolgt of niet. 

We formuleren adviezen voor uw kind. Dit kan gaan van ‘even wachten op spontane ontwikkelingen’ tot verwijzing naar andere deskundigen of behandeling. Denk hierbij aan behandeling door een logopedist bij u in de buurt of dagbehandeling in een groep.

We bekijken ook of uw kind in aanmerking komt voor extra hulp vanuit een school voor communicatief en/of auditief beperkte leerlingen zoals Mgr. Hanssen of De Taalbrug.

Daarnaast adviseren we u als ouder(s). Wat kunt u als ouder doen om uw kind te helpen op spraak-taalgebied? Meer informatie leest u in onze folder Taal is leuk.

We geven ook adviezen aan de behandelend logopedist en de peuteropvang of school.

U ontvangt van ons een verslag waarin alles beschreven staat wat we onderzocht en besproken hebben.

Als uw kind ernstige spraak-taalproblemen heeft, kunnen wij Vroegbehandeling adviseren. Dat is een intensieve vorm van behandeling (Zintuiglijk Gehandicapten-zorg).

Lees hier meer over de Vroegbehandeling Groep

In de regio worden ook andere vormen van ZG zorg aangeboden, door bijvoorbeeld de organisatie Kentalis.

Kosten en vergoeding

De zorgverzekering vergoedt het onderzoek vanuit het basispakket. Er zijn geen extra kosten aan verbonden.

Klik hier voor meer informatie over kosten en vergoedingen.