Medezeggenschapsraden Onderwijs

In de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) is vastgelegd dat iedere school een medezeggenschapsraad moet hebben. "Opkomen voor de belangen van leerlingen en personeel van de school om aldus te komen tot een optimaal functioneren van de school" is het doel van de medezeggenschapsraden van speciaal onderwijs.

Dit bereiken de raden van de mytyl- en tyltylschool onder andere door via advies- en instemmingsrecht invloed uit te oefenen op de gang van zaken binnen de school in relatie tot het bestuur. Iedere medezeggenschapsraad komt minimaal zes keer per jaar bij elkaar met de betreffende clustermanager. In de medezeggenschapsraad zitten maximaal zes leden uit het onderwijsgevende en onderwijsondersteunend personeel en maximaal zes leden namens en uit de oudergeleding.

De MR van de mytylschool voert tevens regelmatig overleg met de ondernemingsraad, oudervereniging en leerlingenraad van de mytylschool om gezamenlijke onderwerpen te bespreken en strategieën uit te werken.

Een afvaardiging uit beide raden vormen een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Deze GMR praat mee over bovenschoolse zaken zoals het bestuursformatieplan. Het gaat dus om onderwerpen die van belang zijn voor alle of een meerderheid van de scholen van het schoolbestuur. De GMR komt een aantal keer per schooljaar bij elkaar om te vergaderen. De onderwerpen worden aangepast aan de planning van beide MR-en, de jaarplanning van de Raad van Bestuur en de jaarplanning van de Raad van Toezicht.

De medezeggenschapsraad (MR) van de Mytylschool bestaat uit 4 personeelsleden en 4 ouders.

Oudergeleding:

 • Mevr. Inge Suijkerbuijk (voorzitter)
 • Dhr. Roland Dehing
 • Mevr. Myrthe Ubags
 • Mevr. Angelique Smeets

Personeelsgeleding:

 • Mevr. Monique Coenen
 • Mevr. Dyah Jacobs
 • Mevr. Saskia Janssen
 • Mevr. Renate Schrooders

met ondersteuning van een ambtelijk secretaris.

Voor vragen, informatie of opvragen van verslagen van vergaderingen kunt u contact opnemen via: medezeggenschapsraad@adelantegroep.nl.

De medezeggenschapsraad (MR) van de Tyltylschool bestaat uit 3 personeelsleden en 3 ouders.

Oudergeleding:

 • Mevr. Sandra van Geffen
 • Mevr. Liezette Hausoul
 • Mevr. Vivian van Wegberg

Personeelsgeleding:

 • Mevr. Yvonne Halders (voorzitter)
 • Dhr. Mauricio Pallada
 • Mevr. Bea Schmitz (secretaris)

met ondersteuning van mevr. Ingrid van Eijsden (ambtelijk notulist).

Voor informatie of mededelingen/opmerkingen kunt u contact opnemen via: mr.maasgouw@adelantegroep.nl of oudersmr.maasgouwschool@gmail.com

De GMR bestaat uit 4 leden te weten:

Adelante Mytylschool

 • Dhr. G. Penders (ouder en voorzitter)
 • Mevr. L. Trum (personeelslid)

Adelante Tyltylschool

 • Mevr. N. Litjens (ouder)
 • Mevr. Y. Halders (personeelslid)

met ondersteuning van een ambtelijk secretaris.

Voor informatie of mededelingen/opmerkingen kunt u contact opnemen via: GMR@adelantegroep.nl